image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Quyết định về phân công công tác các thành viên Uỷ ban giai đoạn 2011-2016
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĨNH BẢO

 


Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vĩnh Bảo, ngày      tháng     năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về phân công phụ trách lĩnh vực công tác 

của các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện

giai đoạn 2011-2016

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

 Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp; Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19/3/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu các thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1899/QĐ-CT, ngày 8/11/2010  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo; Quyết định số 925/QĐ-CT ngày 22/5/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo; Quyết định số 362/QĐ-CT, Quyết định số 363/QĐ-CT ngày 17/3/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo;

Căn cứ Biên bản cuộc họp UBND huyện Vĩnh Bảo ngày  01/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công phụ trách lĩnh vực công tác của các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện, như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch UBND huyện: phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo công tác trọng tâm, trọng điểm, cụ thể:

- Phụ trách công tác nội chính, bao gồm các đơn vị: Công an, Quân sự, Thanh tra, Tư pháp và công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp.

- Phụ trách kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch huyện, đất đai và tài nguyên môi trường.

- Phụ trách công tác tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phụ trách Văn phòng UBND huyện.

- Phụ trách một số ban của UBND huyện.

- Phụ trách xã: An Hòa, Vĩnh Phong, Vĩnh Long, Hiệp Hoà, Thị trấn Vĩnh Bảo.

2. Ông Đặng Văn Chúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, công nghiệp, doanh nghiệp, giao thông vận tải, thương mại – dịch vụ, du lịch, điện nông thôn, viễn thông và chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư XDCB đối với các dự án, công trình trên địa bàn huyện; bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện thường xuyên theo dõi công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân hàng, thống kê, kho bạc, thuế, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách một số ban công tác của UBND huyện.

- Phụ trách xã: Nhân Hoà, Tam Đa, Vĩnh An, Tân Liên, Thắng Thuỷ.

3. Ông Trịnh Khắc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi, thuỷ sản, khoa học công nghệ, tài nguyên – môi trường,  phát triển ngành nghề - xây dựng nông thôn; xây dựng, củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp; chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng và XDCB thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, nông nghiệp – thủy sản, ngành nghề xây dựng nông thôn mới.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện thường xuyên theo dõi quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tài nguyên, môi trường; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách một số ban công tác của UBND huyện.

- Phụ trách xã: Giang Biên, Đồng Minh, Việt Tiến, Vinh Quang, Vĩnh Tiến.

4. Ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hoá - xã hội, bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hoá và thông tin, phát thanh - truyền thanh, bưu điện, y tế, dân số KHHGĐ, lao động- thương binh và xã hội, tôn giáo, bảo hiểm xã hội và chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB, đầu tư XDCB thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thay mặt UBND huyện giữ mối quan hệ giữa chính quyền với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện thường xuyên theo dõi việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; phụ trách hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

- Phụ trách một số ban của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Phụ trách xã: Trung Lập, Tam Cường, Tiền Phong, Cao Minh, Lý Học.

- Duyệt chi kinh phí quản lý hành chính, sự nghiệp thuộc tổ chi cấp III và các đơn vị trực thuộc.

5. Ông Vũ Xuân Quang, Uỷ viên UBND huyện, Chánh Văn phòng UBND huyện, phụ trách công tác văn phòng; phụ trách xã: Tân Hưng, Hùng Tiến, Hưng Nhân.

6. Ông Đỗ Hùng Dũng, Uỷ viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, phụ trách công tác quân sự. Phụ trách xã: Trấn Dương, Hoà Bình, Cổ Am, Cộng Hiền.

7. Ông Trần Văn Khánh, Uỷ viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, phụ trách thanh tra. Phụ trách xã: Liên Am, Thanh Lương, Dũng Tiến.

Điều 2. Một số quy định về mối quan hệ công tác của các thành viên          Uỷ ban nhân dân huyện.

1. Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện, các thành viên UBND huyện có trách nhiệm nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Khi xử lý công việc có liên quan đến các thành viên khác của UBND huyện, thành viên được phân công phụ trách giải quyết công việc cần trao đổi, bàn bạc, thống nhất với các thành viên có liên quan, trước khi quyết định. Trường hợp chưa có sự nhất trí, báo cáo Chủ tịch UBND huyện giải quyết.

3. Các Phó Chủ tịch UBND huyện được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm về những quyết định giải quyết; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

4. Trong trường hợp đột xuất, hoặc có yêu cầu cần thiết, Chủ tịch UBND huyện có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch, sau đó thông báo cho Phó Chủ tịch biết để xử lý tiếp, bảo đảm công việc của UBND huyện được giải quyết theo đúng trình tự và thủ tục quy định, nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả, tránh chồng chéo.

5. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp giao ban mỗi tuần một lần vào chiều thứ 6 hàng tuần. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm kiểm tra, nắm chắc những công việc được phân công phụ trách để phản ánh tại cuộc họp giao ban, đề xuất biện pháp giải quyết những công việc tồn tại và triển khai thực hiện những công việc tiếp theo. Văn phòng UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp, thông báo kịp thời ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện đến các ngành, các đơn vị có liên quan. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

6. Hàng tháng, UBND huyện họp phiên họp thường kỳ vào đầu tháng để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện theo chương trình công tác. Trường hợp đặc biệt có thể họp phiên bất thường, theo đề nghị của các thành viên UBND huyện.

7. Việc phân công công tác của các thành viên UBND huyện trên đây có thể được điều chỉnh, bổ sung khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chung của UBND huyện.

Điều 3. Phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, phụ trách các Ban công tác của UBND huyện: (Có phụ lục kèm theo).

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày14 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, các thành viên Uỷ ban nhân dân huyện; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan và tổ chức có liên quan, có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- VP UBND thành phố;

- VP đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố;

- Thường trực Huyện uỷ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT().

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhưỡng


PHỤC LỤC

Về phân công phụ trách một số ban công tác

 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /4/2011  của UBND huyện)

 

 

 

1. Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch UBND huyện.

- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, kỷ luật.

- Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức Nhà nước.

- Trưởng Ban Lương.

- Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Quyết định 138/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn đưa vào cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng.

- Trưởng Ban chỉ đạo về an toàn giao thông.

- Phụ trách hội chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công.

2. Ông Đặng Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Chỉ đạo, quản lý quy hoạch phát triển đô thị, các khu công nghiệp và thị tứ.

- Phó thường trực Ban chỉ đạo an toàn giao thông.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 106/CP về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình điện nông thôn.

- Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin.

- Trưởng Ban thanh toán công nợ, xử lý nợ quá hạn.

- Chủ tịch Hội đồng xổ số.

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Trưởng Ban chỉ đạo mở rộng quỹ tín dụng nhân dân.

- Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các luật thuế mới.

- Trưởng Ban chỉ đạo 853 chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Phụ trách chỉ đạo thực hiện các công trình XDCB, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách các hội chuyên ngành, theo lĩnh vực được phân công.

3. Ông Trịnh Khắc Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn và phát triển kinh tế trang trại.

- Trưởng Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho nông dân.

- Phó Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình vệ sinh môi trường.

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới.

- Trưởng Ban chỉ đạo cải tạo nâng cấp trạm bơm điện.

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các công trình thủy lợi - nông nghiệp - giao đất ở.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

- Trưởng Ban hậu cần nhân dân địa phương.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ.

- Phụ trách hội chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách chỉ đạo thực hiện các công trình XDCB, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Trưởng Ban tiêm chủng mở rộng.

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm.

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn đưa đối tượng nghiện ma tuý đi cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội.

- Trưởng Ban chỉ đạo giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Trưởng Ban điều hành phổ cập trung học và nghề.

- Trưởng Ban chỉ đạo hội khoẻ phù đổng.

- Trưởng Ban phòng không nhân dân.

- Trưởng Ban chỉ đạo hè.

- Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp.

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh ở người.

- Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình quốc gia xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, vay vốn quốc gia.

- Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách - xã hội huyện.

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xoá nhà tranh, nhà tạm.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách người có công và bảo trợ xã hội.

- Phụ trách các hội chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công.

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách chỉ đạo thực hiện các công trình XDCB, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0